Dignitana AB bokslutskommuniké 2012

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Resultat och ställning

Bokslutskommunikén i sammandrag:

Nyckeltal koncernen Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011
Nettoomsättning, tkr -960 1 565 8 969 5 528
Totala intäkter, tkr 160 1 571 10 089 14 645
Resultat efter finansiella poster, tkr -5 602 -3 464 -13 230 -3 664
Kassa och bank, tkr 16 484 945 16 484 945
Resultat per aktie, kr -0,53 -0,44 -1,55 -0,46

Väsentliga händelser under året

 • Ett distributionsavtal slöts i juni med Sysmex Europe GmbH, ett dotterbolag till Sysmex Corporation i Japan, noterat på Tokyo and Osaka Stock Exchange, First Section, Japan. Sysmex har distributionsrättigheter för Dignitanas produkter inom Europa, förutom i Sverige och Storbritannien.
 • Dignitana slöt ett samarbetsavtal med Partnertech avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter till Dignitana, efter ett nära samarbete mellan parterna och en av Dignitanas samarbetspartner SYSMEX vad gäller genomförandet av ett antal förbättringar och förberedelser inför produktionsstart av DigniCapTM systemet. Efter avslutad produktionsaudit av Partnertech den 17 – 18 december godkändes transfern av produktionen i samråd med bolagets två stora affärspartners och därefter initierades produktionen av en version av produkten innehållande ytterligare förbättringar. I samband med att produktionstransfern till Partnertech AB godkändes erhölls en order från SYSMEX Europe om 115 system. De första leveranserna har utförts i januari 2013.
 • Under sommaren 2012 nåddes en överenskommelse med bolagets tidigare produktionspartner Kitron för Digni C3 systemet att överföra en stor del den kvarstående utestående produktionen till Partnertech. Denna kvarvarande produktion från Kitron slutfördes under 2012, men innehåller inte de förbättringar som varit en del av projektet med produktionstransfern med Partnertech och bolagets partners. Produkterna är avsedda för direktförsäljningsmarknaden.
 • Bolaget genomförde i september 2012 en nyemission som tillförde Dignitana 34,8 MSEK före emissionskostnader och antalet aktier ökade från 7 903 431 till 10 537 908.
 • På marknaden Storbritannien genomfördes en utbildningsdag inom skalpkylning i samarbete med Dignitana på den ledande cancerkliniken The Royal Marsden. Vid denna klinik pågår en jämförande studie mellan olika teknologier för skalpkylning. Utbildningsdagen ”Advances in Scalp Cooling and Future Developments” innehöll ett antal presentationer från kliniker från England, Holland, Japan, Tyskland och USA.
 • Patent för DigniCap™ systemet har utfärdats i Japan (JP Patent No. 5133355). Produkten har därigenom ett förstärkt legalt skydd. DigniCap™ -systemet är sedan tidigare patenterat i Europa, USA och Japan men ovanstående ansökan/patent ger ett bättre omfång och förlänger skyddet till 2028. Patent enligt den nya ansökan har redan under 2011 beviljats i bl.a. Kina. Ett europeiskt patent för den nya versionen av DigniCap™ har utfärdats av EPO (det europiska patentverket). Dignitana räknar med att patent kommer att beviljas även i USA och Korea.
 • Inom dotterbolaget BrainCool AB har utveckling av en produkt initierats i samarbete med Partnertech AB. Den nya produkten är primärt avsedd för behandling vid stroke men har även andra applikationsområden. Aktiverade utvecklingskostnader i koncernen uppgår till 2,7 MSEK. Produkten kommer vara semiportabel och kommer kunna initiera nedkylning i ett tidigt skede. På vissa marknader kommer behandling att kunna ske redan i ambulansmiljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Leveranserna av DigniCap™ -systemet från Partnertech har påbörjats och de första 60 systemen kommer gå till bolagets Europeiska partner SYSMEX.
 • En utvärdering av DigniCap™ -systemet i jämförelse med andra skalpkylningsteknologier har utförts av CircleBath Hospital, Storbritannien med positivt utfall och resulterat i en första order till den privata gruppen. Bolagets bedömning är att resultaten är i linje med andra pågående utvärderingar.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2013                                                        2013-05-29

Delårsrapport januari – juni 2013                                                           2013-08-28

Delårsrapport januari – september 2013                                              2013-11-28

Bokslutskommuniké för 2013                                                                2014-02-27

Den ordinarie årsstämman planeras att hållas den 21 maj 2013.

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap™ som marknadsledare, och de facto standard i världen, inom skalpkylning för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)

Året 2012 har varit ett utmanade år för Dignitana. Bolaget har nått en stor framgång med samarbets- och distributionsavtal med ytterligare en global medicinteknik aktör, SYSMEX, efter att ha samarbetat med detta företag under ett Letter of Intent med kliniska studier och marknadsutvärderingar under 2 år.

Resultat av flera framgångsrika internationella utvärderingar med DigniCap systemet har presenterats på Royal Marsden i Storbritannien. Resultaten från den första FDA-kontrollerade studien i USA med skalpkylning för cancer patienter presenterades på bröstcancersymposiet San Antonio, USA i slutet av året.

Resultat av studien och bolagets material är fortfarande under diskussion med FDA för definition av nästa steg i godkännandeprocessen.

I den andra ändan av vågskålen har året präglats av utmaningar inom produktionskedjan. Efter stora neddragningar inom bolagets leverantör av kylsystemet (”Digni C 3”), Kitron, beslutades att enheten i Karlskoga skulle läggas ned. Med anledning av detta har en produktionstransfer genomförts till Partnertech AB i nära samarbete med Dignitanas industriella partners. Inom transfer har även ett stort antal förbättringar genomförts vilket kommer gynna bolaget på längre sikt.

Start av serieproduktion godkändes under 2012 men de första produkterna levererades till SYSMEX först under 2013 vilket påverkade omsättningsmål och resultat negativt. Emellertid går bolaget stärkt ur processen med en förbättrad produkt och fortsatt starkt stöd av bolagets partners för att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter.

I samband med att ovanstående utmaningar är lösta räknar bolaget med att erhålla marknads- godkännande i Kina och initiera kliniska studier i Japan. Den positiva processen med US FDA kommer även gynna motsvarande process i Japan.

Inom marknaden Storbritannien har Dignitana nått bra resultat i kliniska utvärderingar och rönt stort intresse för bolagets produkt. En konkurerande teknologi erbjuder emellertid produkter med välgörenhetsfinansiering. Detta innebär att produkterna är gratis för den offentliga sjukvården och konkurrenten får betalt genom en välgörenhetsfond. På grund av detta har Dignitana ännu inte nått förväntad kommersiell framgång i Storbritannien. Bolaget arbetar för närvarande på en egen liknande finansieringslösning men analyserar även om den offentliga sjukvården frångår lagar om offentlig upphandling och krav på jämförelser med kliniska utvärderingar av olika produkter. Det skapar även en osund konkurrenssituation på marknaden.

Dignitanas bedömning är att Storbritannien är en mycket viktig strategisk marknad för bolaget, och att även om det på kort sikt skulle gynna bolaget att sluta ett samarbetsavtal med någon av bolagets globala samarbetspartners, skall marknaden drivas i egen regi.

Inom dotterbolaget BrainCool AB har den produktvård och vidareutveckling som genomförts för Digni C3, delvis finansierad av en av bolagets partners för DigniCap, flera synergier med den produkt som nu tas fram primärt för stroke indikationen. Produktens design är färdig och pilotstudier av bolagets koncept visar goda resultat.

Under året har en nyemission genomförts som skapar grunden för vidareutveckling av USA- marknaden och bolagets satsning inom hjärnkylning i det helägda dotterbolaget BrainCool AB.

Finansiella kommentarer

 • Dignitana redovisar koncernredovisning från och med Q2-rapporten med medföljande ändringar av jämförelsesiffror. Det helägda dotterbolaget BrainCool AB har en licens för att vidareutveckla bolagets patent och teknologi inom nedkylning av hjärnan. De aktiverade utvecklingskostnaderna om MSEK 2,7 är hänförliga till bolagets utveckling av en produkt primärt för indikationen stroke. I koncernen elimineras internvinsten från föregående år om 4 MSEK som avser engångslicensintäkten.
 • Bolagets personalkostnader har ökat vilket kompenseras av mindre konsultkostnader, då rekryterade resurser medför ny kompetens till bolaget.

 • Försäljning av system har ökat med 62 % mot föregående år. Under det fjärde kvartalet har bolaget krediterat försäljning till Chile vilket förklarar den negativa omsättningen.
 • Marginaler på bolagets produkter påverkas negativt av euro kursen och brittiska pundet.
 • Bolaget har reserverat för kundfordringar på marknader med ekonomiska svårigheter med sammanlagt 347 tkr.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 31 december 2012 till 11 (10) personer.

Framtidsutsikter

Den framtida marknaden för DigniCap™-systemet bedöms positivt vilket har bekräftats av tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden. De produktionsproblem som bolaget har genomgått är nu lösta och leveranser från Partnertech till SYSMEX är initierade under januari 2013. De första 60 systemen kommer leveras till SYSMEX då de även varit med och finansierat produktvård och förbättringar. Teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet med moderbolaget.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än kärnverksamheten. Nya intressanta studier relaterade till positiva effekter av medicinsk kylning avseende sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana kommer att befinna sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå alla definierade huvudmarknader som USA och nya affärsområden.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 537 908 stycken per den 31 december 2012. Det finns ett aktieslag. Det finns även utgivet 658 565 teckningsoptioner (DIGN TO 2) . En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 23,00 kronor under perioden 1-30 september 2013. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer Dignitana att tillföras cirka 15,1 MSEK och det totala antalet utestående aktier kommer att öka till 11 196 473 om samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Bolaget använder sig av Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.

Insynspersoners aktieinnehav                                                                 

Antal Aktier

Johan Stormby via Eurosund AB                                                        2 852 071

Martin Waleij                                                                                            195 808

Hans Henriksson                                                                                       32 266

Bengt Furberg                                                                                            13 240

Semmy Rülf                                                                                                71 212

Marcus Jönsson                                                                                        303 030

Madelaine Roos                                                                                           5 000

Christian Strand                                                                                          10 000

Scott McGovern                                                                                          10 999

Jane Wall                                                                                                       8 000

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2012.     

Granskning av revisorer

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av bokslutskommuniké    

Lund, den 27 februari 2013

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson                                                      Styrelseordförande

Johan Stormby                                                                Styrelseledamot

Bengt Furberg                                                                 Styrelseledamot

Semmy Rülf                                                                     Styrelseledamot

Marcus Jönsson                                                               Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Resultaträkning                       Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning -959 990 1 565 138 8 968 812 5 527 534
Aktiverat arbete för egen räkning 464 597 - 464 597 -
Övriga intäkter 655 334 6 571 655 334 9 117 371
159 941 1 571 709 10 088 743 14 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -449 237 1 464 740 5 973 359 4 134 886
Övriga externa kostnader 3 158 547 1 846 451 8 690 857 8 466 471
Personalkostnader 2 897 723 1 565 712 8 012 230 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 57 571 60 349 228 472 312 457
Summa rörelsens kostnader 5 664 604  4 937 252 22 904 918 18 224 419
Rörelseresultat -5 504 663 -3 365 543 -12 816 175 -3 579 514
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 54 240 44 465 94 759 206 142
Räntekostnader och liknande resultatposter -151 697 -142 626 -508 450 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -97 457 -98 161 -413 691 -84 848
Resultat efter finansiella poster -5 602 120 -3 463 704 -13 229 866 -3 664 362
Periodens resultat -5 602 120 -3 463 704 -13 229 866 -3 664 362
Antal aktier vid periodens slut 10 537 908 7 903 431 10 537 908 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 10 537 908 7 903 431 8 562 050 7 903 431
Resultat per aktie -0,53 -0,44 -1,55 -0,46

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 747 809 878 331
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 627 496 837 807
Summa anläggningstillgångar 3 375 305 1 716 138
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 6 023 039 5 278 386
Förskott till leverantörer 1 444 459 3 650 000
7 467 498 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 601 139 2 852 815
Aktuella skattefordringar 116 567 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 1 146 489 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 504 291 370 261
7 368 486 3 660 116
Kassa och bank 16 483 727 944 952
Summa omsättningstillgångar 31 319 711 13 533 454
Summa tillgångar 34 695 016 15 249 592

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (10 537 908 st aktier a' kvotvärde 1kr) 10 537 908 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 86 776 470 54 635 850
Emissionskostnader -6 907 751 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -49 790 241 -46 125 878
Årets resultat -13 229 866 -3 664 362
16 848 612 1 416 996
Summa eget kapital 27 386 520 9 320 427
Långfristiga skulder
Övriga skulder - 2 000 000
Summa långfristiga skulder - 2 000 000
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 2 318 706
Leverantörsskulder 2 814 700 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 397 437 1 340 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 777 653 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 7 308 496 3 929 165
Summa eget kapital och skulder 34 695 016 15 249 592

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Förändring av Eget kapital Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011
Ingående balans 1 692 680 12 784 131 9 320 427 12 984 789
Nyemission 31 295 960 - 31 295 960 -
Periodens resultat -5 602 120 - 3 463 704 -13 229 866 -3 664 362
Utgående balans 27 386 520 9 320 427 27 386 520 9 320 427

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Kassaflödesanalys Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -5 504 663 -3 365 543 -12 816 175 -3 579 514
Avskrivningar 57 571 60 349 228 472 312 457
Erhållen ränta 54 240 44 465 94 759 206 142
Erlagd ränta -151 697 -142 626 -508 450 -290 990
Betald inkomstskatt          -          -          -              -
-5 544 549 -3 403 355 -13 001 394 -3 351 905
Förändring varulager 1 928 334 1 150 015 1 460 888 -3 637 716
Förändring övriga kortfristiga fordringar -1 286 758 677 029 -3 708 370 -1 264 290
Förändring övriga kortfristiga skulder -2 538 428 1 820 250 3 379 330 -628 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 441 401 243 939 -11 869 546 -8 882 271
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar -1 248 299 -539 647 -1 887 639 -1 507 331
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 248 299 -539 647 -1 887 639 -1 507 331
Finansieringsverksamheten
Nyemission av aktiekapital 2 634 477 - 2 634 477 -
Nyemission överkursfond 32 140 620 - 32 140 620 -
Emissionskostnad -3 479 137 - -3 479 137 -
Förändring långfristiga skulder -6 875 000 -1 000 000 -2 000 000 -1 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 420 960 -1 000 000 29 295 960 -1 500 000
Årets kassaflöde 15 731 260 -1 295 708 15 538 775 -11 889 602
Likvida medel vid årets början 752 467 2 240 660 944 952 12 834 554
Likvida medel vid årets slut 16 483 727 944 952 16 483 727  944 952

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Resultaträkning                       Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning -959 990 1 565 138 8 968 812 5 527 534
Övriga intäkter 1 119 931 6 571 1 119 931 13 117 371
159 941 1 571 709 10 088 743 18 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -449 237 1 464 740 5 973 359 4 134 886
Övriga externa kostnader 3 133 547 1 846 451 8 664 567 8 457 393
Personalkostnader 2 897 723 1 565 712 8 012 230 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 57 571 60 349 228 472 312 457
Summa rörelsens kostnader 5 639 604 4 937 252 22 878 628 18 215 341
Rörelseresultat -5 479 663 -3 365 543 -12 789 885 429 564
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 87 570 44 410 127 993 206 087
Räntekostnader och liknande resultatposter -151 697 -142 626 -508 419 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -64 127 -98 216 -380 426 -84 903
Resultat efter finansiella poster -5 543 790 -3 463 759 -13 170 311 344 661
Periodens resultat -5 543 790 -3 463 759 -13 170 311 344 661
Antal aktier vid periodens slut 10 537 908 7 903 431 10 537 908 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 10 537 908 7 903 431 8 562 050 7 903 431
Resultat per aktie -0,53 -0,44 -1,54 0,04

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 627 496 837 807
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 050 000 4 050 000
Summa anläggningstillgångar 4 677 496 4 887 807
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 6 023 039 5 278 386
Förskott till leverantörer 1 444 459 3 650 000
7 467 498 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 601 139 2 852 815
Fordringar hos koncernföretag 3 212 541 921 847
Aktuella skattefordringar 116 567 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 884 759 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 537 624 370 261
10 352 630 4 581 963
Kassa och bank 16 265 970 847 659
Summa omsättningstillgångar 34 086 098 14 358 008
Summa tillgångar 38 763 594 19 245 815

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (10 537 908 st aktier a' kvotvärde 1kr) 10 537 908 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 86 776 470 54 635 850
Emissionskostnader -6 907 751 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -45 781 218 -46 125 878
Årets resultat -13 170 311 344 661
20 917 190 5 426 019
Summa eget kapital 31 455 098 13 329 450
Långfristiga skulder
Övriga skulder - 2 000 000
Summa långfristiga skulder 0 2 000 000
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 2 318 706
Leverantörsskulder 2 814 700 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 397 437 1 327 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 777 653 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 7 308 496 3 916 365
Summa eget kapital och skulder 38 763 594 19 245 815

För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.